Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Kurs dla osób na stanowiskach eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym

Grupa 1 – EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:
EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym

 • Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki
  egzaminu

 • Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. Ustaw nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz 377).

 • Określenie osób na stanowiskach eksploatacji

 • Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu.

 • Postanowienia ogólne

 • Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jed­nolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie gos­podarki elektroenergetycznej określonym w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie jak wyżej.

 • Szczegółowa tematyka egzaminu

 • Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań ck. oślonych w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospoda­rki w przedmiotowej sprawie w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załącz­niku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi
   urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

   - Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy
   urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych.
   - Ogólne zasady budowy i działania urządzeń, sieci i instalacji
   elektroenergetycznych. Parametry techniczne eksploatowanych
   urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp.).
   - Dobór urządzeń do warunków środowiskowych.
   - Ogólne zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-
   pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia.
   - Ochrona przeciwporażeniowa-techniczne środki ochrony. Ochro­
   na przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy sieciowe
   i napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń.
   - Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa.
   - Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.


  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń,
   instalacji i sieci elektroenergetycznych

   - Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czyn­
   ności.
   - Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie no­
   rmalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia elektroenergetycz­
   nego.
   - Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań
   aparatury kontrolno-pomiarowej.
   - Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remon­
   tów oraz prób i pomiarów.
   - Przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na
   poszczególnych zmianach.
   - Zakaz uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń
   i instalacji elektroenergetycznych.
   - Odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.


  • Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
   - Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użyt­
   kowania energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy.
   - Przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy
   urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
   - Prowadzenie zapisów ruchowych zużycia energii.
   - Ograniczenie biegu jałowego urządzeń.
   - Straty sieciowe i ekonomiczne obciążenia urządzeń.
   - Wykorzystywanie zdolności przesyłowych urządzeń i sieci elektro­
   energetycznych.
   - Ogólne zasady gospodarki mocą bierną - poprawa współczynnika
   mocy.


  • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych
   i montażowych

   - Częstotliwość i zakres wykonywania pomiarów i badań.
   - Warunki przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych.
   - Przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów.
   - Zasady i metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych
   oraz pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
   - Zakres i metody wykonywania prac kontrolno-pomiarowych po­
   szczególnych urządzeń sieci i instalacji.
   - Sporządzanie protokołów z badań oraz ocena wyników pomiarów.
   - Prace przygotowawcze do prac montażowych.
   - Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji
   elektroenergetycznych.
   - Sprawdzanie i ocena wykonanych prac montażowych.


  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy
   i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
   - Obowiązki pracowników w zakresie bhp.
   - Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
   - Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektro­
   energetycznych (rodzaj pracy i wydawanie poleceń, zasady
   przygotowania miejsca pracy.
   - Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochron­
   nego, terminy badań i zasady przechowywania.
   - Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekar-
   skiej osobom porażonym prądem elektrycznym, metody sztucz­
   nego oddychania i pośredni masaż serca.
   - Wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na moż­
   liwość powstania pożaru.
   - Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.


  • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
   - Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub
   innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.
   - Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powoła­
   nych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.
   - Znajomość telefonów i systemów alarmowych.
   - Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, sieci
   i instalacji elektroenergetycznych.Uwaga:
Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10. 04.1997 r. „Prawo Energetyczne", a w szczególno­ści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. (Dz.U. nr 59 z dnia 15.05.1998 r.).
Ponadto-znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroener­getycznych, Przepisów eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń i instrukcji zakładowych-wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji"
- niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem
elektrycznym i udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 4 czerwca 1997, Nr 54).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/94poz. 414, 96 r. nr 100, poz. 465, nr 106 poz. 496 i nr 111, poz.726 oraz 98 r. nr 22, poz. 465 i nr 106, poz. 668).
3) Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10 (Dz.U. nr 21/98).
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyj­
ne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
(Dz. Ustaw nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz 377).
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic­
twa z dnia 14.12.94 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/95,poz. 46 i nr 118, poz. 574, z 96 r. nr 45, poz. 200 oraz z 97 r. nr.132, poz. 878).
6) Rozporządzenie Minstra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.09.97
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129/97 poz. 844).
7) Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9.05.70 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energety­
cznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroener­
getycznych (Dz.U. z 70 r. nr 14, poz.125 i z 74 r. nr 12, poz.72).
8) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra
Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.86 r. w sprawie
ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji enegetycznych
(M.P. nr 25, poz. 174)*'.
9) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7.01.87 r.
w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroener­
getycznych (M.P. z 87 r. nr 25, poz. 200)*'.
10) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. z 90 r. nr 81, poz. 473)*>.
11) Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut
Energetyki, W-wa 1997 r.
12) PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
13) PN-86-92/E-05003 - Ochrona odgromowa obiektów budow­
lanych
14) Pr PN-IEC 364-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budow­
lanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Dopusz­
czalna obciążalność prądowa.
15) PN-90/E-93002 - Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych
i podobnych.
Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:
1. J. Laskowski: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego, wyd.
IV, W-wa 1996.
2. T. Uczciwek: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona
przeciwpożarowa w elektro-energetyce, W-wa 1998.
3. A. Rogoń: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych
(poradnik), wyd. II, W-wa 1996.
4. Z. Gryżewski: Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wyd.
III, W-wa 1998.
5. Z. Konopacki, Z. Gryżewski: Prace pomiarowo-kontrolne przy
urządzeniach elektroener-getycznych o napięciu znamionowym
wyższym od 1 kV, wyd. II, W-wa 1994.
6. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, wyd. II,
W-wa 1994.*'
*' Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).
  www.4studio.net