Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Kurs dla osób na stanowiskach eksploatacji w zakresie cieplnym

Grupa 2 - EKSPLOATACJA w zakresie cieplnym


Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:
EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym

 • Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki
  egzaminu

  Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. Ustaw nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz 377).


 • Określenie osób na stanowiskach eksploatacji
  Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - cieplnych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu.


 • Postanowienia ogólne
  Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jed­nolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie gos­podarki energetycznej określonym w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozpo­rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie jak wyżej.


 • Szczegółowa tematyka egzaminu
  Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospoda­rki w przedmiotowej sprawie w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 2) do wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Gospodarki.


  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi
   urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

   - Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy
   urządzeń, sieci i instalacji energetycznych-cieplnych.
   - Ogólne zasady budowy i działania urządzeń energetycznych oraz
   ich parametry techniczne (rodzaj, typ, moc, ciśnienie itp.).
   - Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno - pomiarową
   i regulacyjno-zabezpieczeniową.
   - Oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i in­
   stalacjach energetycznych.


  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń,
   instalacji i sieci energetycznych

   - Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czyn­
   ności eksploatacyjnych.
   - Czynności związane z prawidłowym uruchamianiem, prowadze­
   niem ruchu i zatrzymaniem urządzenia energetycznego.
   - Zakres i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań
   aparatury kontrolno-pomiarowej.
   - Terminy i zakres przeprowadzania oględzin, przeglądów, napraw,
   remontów oraz prób i pomiarów.


  • Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
   - Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu i użytkowania
   paliw i energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy.
   - Przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy
   urządzeń, sieci i instalacji energetycznych cieplnych.
   - Stosowanie zasad oszczędnego użytkowania paliw i energii oraz
   obniżania energochłonności urządzeń energetycznych.


  • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych
   i montażowych

   - Wymagania przepisów odnośnie i częstotliwości wykonywania
   prac kontrolno-pomiarowych.
   - Metody i sposoby wykonywania pomiarów eksploatacyjnych.
   - Ocena wyników pomiarów i badań.
   - Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji
   energetycznych - cieplnych.


  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy
   i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

   - Obowiązki pracowników w zakresie bhp.
   - Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
   - Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach ener­
   getycznych.
   - Rodzaje poleceń i zasady przygotowania miejsca pracy.
   - Narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do prac przy
   urządzeniach energetycznych.
   - Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach ener­
   getycznych.
   - Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania do gaszenia
   pożarów w urządzeniach i instalacjach energetycznych.


  • Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego
   zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

   - Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub
   innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.
   - Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powoła­
   nych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.
   - Znajomość telefonów i systemów alarmowych.Uwaga:
Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne , a w szczególności
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. (Dz.U. nr 59 z dnia 15.05 1998r.).
Ponadto - znajomością przepisów budowy urządzeń energetycz­nych, Przepisów eksploatacji Urządzeń Energetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji zakładowych-wszyst­ko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" -niezależnie od znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (Dz.U.
z 04.06.1997, Nr 54).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. Nr 89/94
poz. 414, Nr 100/96 poz. 465, Nr 106/97 poz. 496, Nr 111/97
poz. 726, Nr 22/98 poz. 465 i Nr 106/98 poz. 668).
3. Kodeks Pracy - Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10. (Dz.U. Nr
21/1998r.).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyj­
ne, oraz wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.
(Dz.U. Nr 59 z 15.05.1998 r. poz. 377).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownict­
wa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
10/95 poz. 46, Nr 118/95 poz. 574, Nr 45/96 poz. 200 i Nr
132/97 poz. 878).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów
do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia,
obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu siecio­
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi
odbiorców. (Dz.U. Nr 100 poz. 642).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
8. Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie
ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
(M.P. z 1986r. Nr 25 poz. 174).*'
9. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
28 lutego 1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji
stacji uzdatniania wody (M.P. z 1987r. Nr 10, poz. 91).*'
10. Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiałowej i Paliwowej z dnia 16 czerwca 1987r. w sprawie
szczegółowych zasad eksploatacji kotłów parowych i wodnych
(M.P. z 1987r. Nr 20, poz. 177).*'
11. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
14 września 1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji
urządzeń i instalacji sprężonego powietrza (M.P. z 1987 r. Nr
28, poz. 227).*>
12. Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 16 września 1988r.
w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci cieplnych
(M.P. z 1988 r. Nr 29, poz. 261).*'
13. Normy.


1. 10.PN-87/M-42312 Przyrządy do pomiaru ciśnienia. Termi­nologia.
2. 10.PN-85/M - 53820 Termometry szklane. Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.
3. 10.PN-83/M - 53849 Termometry elektryczne. Czujniki termo­metrów oporowych. Ogólne wymagania i badania.
4. 10.PN-84/M - 35603 Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe. Znakowanie.
5. 10.PN-83/M - 74201 Armatura przemysłowa. Zawory regulu­jące. Wymagania i badania.
6. 10.PN-81/M - 44001 Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne. Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar.
7. 10.PN-92/M - 43011 Wentylatory. Ogólne wymagania i bada­nia.
8. 10.PN-92/M - 43221 Sprężarki śrubowe i typy pokrewne. Wy­magania i formularze" danych technicz­nych.
9. PN-93/M - 43223 Sprężarki ogólnego przeznaczenia. Tur­bosprężarki. Wymagania i formularze da­nych technicznych.
10. PN-85/M - 35521 Turbiny parowe. Zasady odbioru mon­tażu.
11. PN-84/M - 34080 Kotły wodne. Terminologia.
12. PN-72/M - 34128 Kotły parowe. Wymagania i badania od­biorcze.
13. PN-89/M - 341130.01 Energia cieplna. Instalacje młynowe. Wy­magania i badania.
14. PN-72/M - 04600 Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Metody badań.
15. PN-91/M - 34991 Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Wy­magania i badania odbiorcze dotyczące efektu chłodzenia.
16. PN-77/M - 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycz­nych. Wymagania i badania.
17. PN-90/B - 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
18. PN-68/B - 01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urzą­dzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.


Literatura:
1. Przepisy eksploatacji urządzeń energetycznych. COSiW SEP
(Wyd. dostępne w Oddz. SEP).*>
2. Wróblewski T., Pepłowski A., Górecki H.: Urządzenia kotłowe
PWT. Warszawa 1960 r.
3. Zyzak R.: Szkolenie palacza kotłów rusztowych w pytaniach
i odpowiedziach. WNT. Warszawa 1963 r.
4. Łazarkiewicz S., Troskolański A.: Pompy wirowe. PWT. war­
szawa 1959 r.
5. Mechanik. Poradnik techniczny, tom IV, cz. 2. PWT. Warszawa
1961 r.
6. Bieniek Cz.: Wentylatory osiowe. WNT. Warszawa 1961 r.
7. Borysiewicz A.: Urządzenia wentylacyjne.
8. Eckert B.: Sprężarki osiowe i promieniowe.
9. Ferencewicz J.: Wentylacja i klimatyzacja. Warszawa 1964 r.
  www.4studio.net