Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Kurs dla osób na stanowiskach eksploatacji w zakresie gazowym

Grupa 3 - EKSPLOATACJA w zakresie gazowym

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacvineqo dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:
EKSPLOATACJI w zakresie gazowym

 • Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki
  egzaminu

  Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. Ustaw nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz 377).


 • Określenie osób na stanowiskach eksploatacji
  Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - gazowych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu.


 • Postanowienia ogólne
  Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednoli­tość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie gospo­darki energetycznej określonym w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie jak wyżej.


 • Szczegółowa tematyka egzaminu
  Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospo­darki w przedmiotowej sprawie w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-gazowych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 3) do wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Gospodarki.


  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi
   urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

  • - Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy
   urządzeń, sieci i instalacji energetycznych-gazowych.
   - Ogólne zasady budowy i działania urządzeń energetycznych-gazo­
   wych oraz ich parametry techniczne (rodzaj, typ, moc, ciśnienie itp.).
   - Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową i regu-
   lacyjno-zabezpieczeniową.
   - Oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i in­
   stalacjach energetycznych - gazowych.

  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń,
   instalacji i sieci energetycznych

   - Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czyn­
   ności eksploatacyjnych.
   - Czynności związane z prawidłowym uruchamianiem, prowadze­
   niem ruchu i zatrzymaniem urządzenia energetycznego.
   - Zakres i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań
   aparatury kontrolno-pomiarowej.
   - Terminy i zakres przeprowadzania oględzin, przeglądów, napraw,
   remontów oraz prób i pomiarów.


  • Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
   - Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu i użytkowania
   paliw i energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy.
   - Przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy
   urządzeń sieci i instalacji energetycznych gazowych.
   - Stosowanie zasad oszczędnego użytkowania paliw i energii oraz
   obniżania energochłonności urządzeń energetycznych-gazowych.


  • Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych
   i montażowych

   - Wymagania przepisów odnośnie i częstotliwości wykonywania
   prac kontrolno-pomiarowych.
   - Metody i sposoby wykonywania pomiarów eksploatacyjnych.
   - Ocena wyników pomiarów i badań.
   - Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji
   energetycznych - gazowych.


  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy
   i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

   - Obowiązki pracowników w zakresie bhp.
   - Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
   - Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach ener­
   getycznych - gazowych.
   - Rodzaje poleceń i zasady przygotowania miejsca pracy.
   - Narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do prac przy
   urządzeniach energetycznych.
   - Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach ener­
   getycznych - gazowych.
   - Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania do gaszenia
   pożarów w urządzeniach i instalacjach energetycznych - gazowych.


  • Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego
   zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

   - Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub
   innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.
   - Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powoła­
   nych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.
   - Znajomość telefonów i systemów alarmowych.Uwaga:
Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne , a w szczególności
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. (Dz.U. nr 59 z dnia 15.05 1998 r.).
Ponadto - znajomością Przepisów budowy urządzeń energetycz­nych, Przepisów eksploatacji Urządzeń Energetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, oraz instrukcji zakładowych - wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" -niezależnie od znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (Dz.U.
Nr 54 poz. 348 i Nr 158 poz. 1042).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. Nr 89/94
poz. 414, Nr 100/96 poz. 465, Nr 106/97 poz. 496, Nr 111/97
poz. 726, Nr 22/98 poz. 465 i Nr 106/98 poz. 668).
3. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10. (Dz.U. nr 21/98).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyj­
ne, oraz wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.
(Dz.U. Nr 59/98 poz. 377).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów
do sieci gazowej, pokrywania kosztów przyłączeń, obrotu
paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów
jakościowych obsługi odbiorców. (Dz.U. Nr 93/98 poz. 588).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownict­
wa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
10/95 poz. 46).
7. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada
1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od­
powiadać sieci gazowe.(Dz.U. Nr 139, poz. 689)
8. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuo­wanie
9. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano - montażowe sieci gazo­wych. (Dz. U. Nr 83/93 poz. 392 oraz Nr 115/93 poz. 513).
10. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiałowej i Paliwowej z 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych
zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (Monitor
Polski nr 25/86 poz. 174).*'
11. Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z 9 maja 1989r. w sprawie
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
sieci gazowych (Dz. Urz. Min. Prz. nr 4/89 poz. 6).
12. Zarządzenie Ministra Przemysłu z 20 sierpnia 1988 r. w sprawie
szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji ener­
getycznych służących do przesyłania paliw gazowych (Monitor
Polski nr 25/88 poz. 219).*>

Literatura
1. Przepisy eksploatacji urządzeń energetycznych. COSiW SEP,
Warszawa. (Wydawnictwo dostępne w Oddziałach SEP).*'
2. Instalacje Gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wyma­
gania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wyd.
COBO-PROFIL Warszawa.
3. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Wyd. COBO-PROFIL Warszawa.
4. Konrad Bąkowski. Gazyfikacja. Gazociągi, stacje redukcyjne,
instalacje, urządzenia gazowe. Wyd. WNT Warszawa 1996 r.
5. Konrad Bąkowski. Sieci gazowe. Projektowanie i budowa. AR­
KADY - Warszawa.


*' Zrządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).
  www.4studio.net