Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Historia Oddziału

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w skrócie zwanym SEP jest typowym jak sama nazwa wskazuje „Stowarzyszeniem”.
Definicja zawarta w Encyklopedii Powszechnej PWN (1987 r.) bardzo trafnie określa je jako: „dobrowolne i trwałe zrzeszenie obywateli łączących się w celu nie zarobkowego prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej, a także dla zaspokojenia swoich zainteresowań”.

Zwołane w roku 1946 Walne Zebranie Wyborcze uchwaliło wstąpienie do Naczelnej Organizacji Technicznej, której zadanie było scentarlizowanie całej, prowadzonej społecznie działalności naukowo-technicznej.

W roku 2006 upłynęło 87 lat od założenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Historia zrzeszania się elektryków w organizacje branżowe sięga jednak lat wcześniejszych. Ponad 107 lata temu, 27 marca 1899r. została utworzona w Warszawie Delegacja Elektrotechniczna, wchodząca w skład Sekcji I Techniczno-Przemysłowej Warszawskiego Oddziału Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Początki działalności stowarzyszeń elektryków na terenie Polski zbiegły się z okresem budowy elektrowni miejskich i trwały do 1912 roku, kiedy to w Krakowie odbył się zjazd, który uznał za konieczne utworzenie ogólnopolskiego Związku Elektrotechników Polskich na terenie trzech zaborów. Wiodącymi ośrodkami grupującymi zrzeszenia elektryków były: Kraków, Zagłębie Dąbrowskie, Poznań i Łódź.

Na zjeździe, który odbył się w dniach 7-9 czerwca 1919 r. w Warszawie, powołano „Stowarzyszenie Elektryków Polskich”. Data 9 czerwca 1919 roku jest uznana za otwierającą rozdział SEP.

Wybuch wojny spowodował olbrzymie straty przede wszystkim w środowisku elektryków, wśród kadry o najwyższym poziomie intelektualnym. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku rozpoczęto starania i doprowadzono do wpisania SEP w rejestr stowarzyszeń naukowo-technicznych. Zwołano w roku 1946 Walne Zebranie Wyborcze, aby w nowych realiach oprzeć się na statucie z 1929 roku. Uchwalono też wstąpienie do Naczelnej Organizacji Technicznej, której zadanie było wówczas scentarlizowanie całej, prowadzonej społecznie działalności naukowo-technicznej i sterowanie nią zgodnie z polityką partii i rządu. Uchwalono wówczas nowy statut.
Współczesność Stowarzyszenia rozpoczęła się w 1981 roku, na zjeździe we Wrocławiu, który zapoczątkował pełną samorządność SEP. Restrukturyzacja i transformacja polskiej gospodarki, zapoczątkowana osiem lat później , spowodowała znaczące zmiany w uwarunkowaniach przetrwania i dalszej działalności kół SEP.

Władzą naczelną stowarzyszenia jest Zarząd Główny z Prezesem i członkami Zarządu wybranymi przez Walne Zgromadzenie Delegatów, w skład wchodzą również jako członkowie Prezesi Oddziałów. Zarządowi Głównemu podlega 50 Oddziałów liczących ok. 450 kół terenowych i specjalistycznych.

Zarząd Główny składa się z Prezydium Zarządu Głównego w którego skład wchodzą: Prezes, Wiceprezesi , skarbnik i członkowie prezydium.
W skład Zarządu Głównego wchodzi Główna Komisja Rewizyjna z przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego i sekretarzem plus członkowie oraz Główny Sąd Koleżeński z przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego i sekretarzem plus członkowie. Pod Zarząd Główny podlegają także Centralne Kolegia Sekcji:
- Automatyki i Pomiarów,
- Elektroniki, Elektrotechniki Okrętowej,
- Elektryfikacji i Energetyzacji Rolnictwa,
- Energetycznej,
- Energetyki Przemysłowej,
- Instalacji i Urządzeń Elektrycznych,
- Przemysłu Elektrotechnicznego,
- Informatyki,
- Radiomechaniki,
- Telekomunikacyjnej,
- Trakcji Elektrycznej,
- Elektrotechniki i Automatyki Górniczej,
- Urządzeń Zasilających dla Potrzeb Telekomunikacji.

Podlegają także Przewodniczący Polskich Komitetów w ilości 10, Przewodniczący Komitetów w ilości 8 oraz Przewodniczący Komisji, których jest 19.

W skład Zarządu Głównego SEP wchodzą: Przewodniczący Rady Czasopism, Redaktorzy Naczelni Czasopism SEP i przewodniczący Rad Programowych czasopism SEP takich ja: „Automatyka Elektroenergetyczna”, „Elektronika”, „Elektronizacja”, „Energetyka”, „Gospodarka Paliwami i Energią”, „Opto-Electronics Review”, „ Pomiary, Automatyka, Kontrola (SEP-SIMP)”, „Przegląd elektrotechniczny”, „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, „Radioelektronik”, „Wiadomości elektrotechniczne”, „Wiadomości techniczne”.
W Zarządzie Głównym działa również Centralna Komisja Odznaczeń i Nagród, Fundacja stypendialna i fundacja PRO CAMAC.
Sprawami działalności historycznej zajmuje się Centralna Komisja Historyczna.

Członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich mogą być technicy i inżynierowie branż związanych z elektryka i energetyką. Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma rozliczne zadania ukierunkowane na szeroko pojętej integracje środowiska, organizowanie i popieranie szkoleń zawodowych, poszerzanie wiedzy fachowej, kontrolowanie przygotowania zawodowego oraz uczestnictwo w pracach legislacyjnych.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich dzieli się na Oddziały terenowe. Jednym z nich jest Oddział Ciechanów. Powstanie Oddziału Ciechanowskiego SEP związane jest z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju, w wyniku którego 1 czerwca 1975 roku powstało województwo ciechanowskie. Wówczas z inicjatywy kół SEP działających na terenie nowego woj. a w szczególności koła SEP przy Rejonie Energetycznym Ciechanów którego przewodniczącym był w tym czasie kolega Kazimierz Patyna i Oddziału Płockiego SEP – sekr. Józef Wereda – Zarząd Główny SEP uchwałą nr 4/78 z dnia 21 grudnia 1978 roku powołał Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Ciechanowie z obszarem działania na terenie byłego województwa Ciechanowskiego. Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Ciechanów, posiada bardzo typową strukturę. Władzą Stowarzyszenia jest Zarząd z Prezesem i członkami Zarządu wybranymi przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Oddziału Ciechanów składa się z Prezydium Zarządu, w którego skład wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i członkowie zarządu. W skład Zarządu Oddziału wchodzi Komisja Rewizyjna z przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego i sekretarzem, wchodzi również Sąd Koleżeński z przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego i sekretarzem.

  www.4studio.net