Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobrania
Kurs dla osób na stanowiskach dozoru w zakresie elektroenergetycznym

Grupa 1 – EDOZÓR w zakresie elektroenergetycznym

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego ć'z osób zajmujących clę c!:cp!cc:tac;ą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:
DOZORU w zakresie elektroenergetycznym
 • Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki
  egzaminu

  Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. Ustaw nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz. 377).


 • Określenie osób na stanowiskach dozoru
  Są to osoby na stanowiskach technicznych i innych osób kierują­cych czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu, oraz osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.


 • Postanowienia ogólne
  Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jed­nolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie gos-
  podarki elektroenergetycznej określonym w par. 6 ust. 1 pkt. 1 Roz­porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie jak wyżej.


 • Szczegółowa tematyka egzaminu
  Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w par. 6 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w przedmiotowej sprawie w zależności od eksploatowanych urzą­dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Gospodarki.


  • Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji
   do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą
   Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.98 r.
   w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroener­
   getycznej.

   - Umowa o przyłączeniu, warunki przyłączenia i grupy przyłączeniowe
   - Obowiązki dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej.
   - Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci. Standardy
   jakościowe obsługi odbiorców. Warunki wstrzymania dostawy
   energii elektrycznej.
   - Wymagania i zawartość dokumentacji technicznej ( projektowej).
   - Tryb uzgadniania rozwiązań technicznych.
   - Sprawdzanie realizacji warunków przyłączania urządzeń i instalacji
   elektroenergetycznych oraz ich uruchomienie.
   - Przepisy dotyczące poboru, regulowania i dysponowania mocą
   i energią. Kształtowanie dobowego poboru mocy.
   - Pewność zasilania i zasady rezerwowania.
   - Rodzaje i zasady doboru układów pomiarowych. Taryfy opłat.


  • Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu
   pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad
   racjonalnego użytkowania paliw i energii

   - Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału
   i racjonalnego użytkowania paliw i energii.
   - Znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji
   zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia
   i minimalizacji zużycia paliw i energii (harmonogram pracy urządzeń
   wykorzystania wydajności urządzeń, eliminowania biegu jałowego
   agregatów, ograniczenia pracy urządzeń energochłonnych i nisko-
   sprawnych).
   - Bieżąca kontrola poboru mocy i zużycia paliw i energii w procesach
   produkcyjnych.
   - Okresowa analiza energochłonności. Normowanie zużycia energii
   elektrycznej.
   - Analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń. Rola
   współczynnika mocy i jego poprawianie.
   - Zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii.
   - Zasady gospodarki mocą bierną.
   - Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.


  • Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń
   - Ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997 r. „Prawo
   Energetyczne" oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji
   urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
   - Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń i instalacji
   elektroenergetycznych.
   - Przyjmowanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do
   eksploatacji.
   - Prowadzenie ruchu urządzeń i instalacji. Wymagania szczegóło­
   wych przepisów eksploatacji poszczególnych rodzajów urządzeń
   i sieci elektroenergetycznych.
   - Przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji
   urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
   - Terminy i zakres oględzin, przeglądów i remontów oraz badań
   i pomiarów eksploatacyjnych.
   - Terminy i zakres pomiarów eksploatacyjnych.
   - Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji
   i sieci elektroenergetycznych.
   - Instrukcje eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji - zawartość
   i układ instrukcji.


  • Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz
   normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te
   sieci, instalacje i urządzenia

   - Ogólna charakterystyka PBUE norm oraz warunków technicznych
   dotyczących budowy urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycz­
   nych.
   - Ogólne zasady budowy i działania urządzeń, sieci i instalacji
   elektroenergetycznych.
   - Zasady doboru urządzeń do warunków środowiskowych.
   - Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regula­
   cyjną, automatykę i zabezpieczenia.
   - Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej Techniczne
   środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy
   sieciowe i napięcia bezpieczne.
   - Układy SELV i PELV.
   - Klasy ochronności.
   - Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach powyżej 1 kV.
   - Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.
   - Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.


  • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem udzie­
   lania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony śro­dowiska

   - Obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny
   pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.
   - Ogólne i szczególne zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń,
   instalacji i sieci elektroenergetycznych.
   - Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych.
   - Rodzaje poleceń. Osoby funkcyjne. Zasady przygotowania miejsc
   pracy.
   - Klasyfikacja, terminy badań i zasady użytkowania sprzętu ochron­
   nego.
   - Wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na moż­
   liwość powstania pożaru. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe
   stosowane przy likwidacji pożarów.
   - Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom
   poszkodowanym.
   - Wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na skaże­
   nie środowiska (hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne oraz
   elektrostatyczne) i środki przeciwdziałające.


  • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego
   zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych
   do sieci

   - Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia
   bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych
   i przeciwpożarowych.
   - Zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warun­
   kach zagrożenia.
   - Sprzęt gaśniczy - zasady stosowania i użytkowania.


  • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych
   do sieci

   - Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń
   poboru mocy i zużycia energii elektrycznej.
   - Znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji oraz
   wyłączeń urządzeń i instalacji odbiorczych dla zapewnienia do­
   trzymania wprowadzonych ograniczeń.
   - Obowiązujące zasady wprowadzania do ruchu i odstawiania
   urządzeń prądotwórczych.


  • Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
   i montażowych

   - Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:
   podstawowych wielkości elektrycznych,
   poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,
   sprawności agregatów, urządzeń i instalacji,
   skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
   ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli,
   czynników zakłócających środowisko naturalne (natężenia
   pól elektromagnetycznych i elektrostatycznych, wibracji, ha­
   łasu),
   - Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych.
   - Interpretacja i ocena wyników pomiarów.
   - Protokoły z badań i pomiarów.
   - Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci
   elektroenergetycznych, wymagane przepisami budowy i normami.  • Uwaga:
   Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10. 04.1997 r. „Prawo Energetyczne" i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
   Ponadto - znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroener­getycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycz­nych, Norm, Kodeksu Pracy oraz zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji", niezależnie od znajomości zasad ratownictwa w przypadkach porażenia prądem elektrycznym.

   Wybrane akty prawne i normy
   1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
   z 4 czerwca 1997, Nr 54).
   2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/94
   poz. 414, 96 r. nr 100, poz. 465, nr 106 poz. 496 i nr 111, poz.
   726 oraz 98 r. nr 22, poz. 465 i nr 106, poz. 668).
   3) Ustawa z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
   (Dz.U. nr 81/91).
   4) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. 1993 r. Nr
   55, poz.251,z 95 r. nr 95, poz. 471, 97 r. nr 121, poz. 770).
   5) Ustawa z dania 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr
   55/93).
   6) Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział4 i 10 (Dz.U. nr 21/98).
   7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.
   w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
   eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania
   tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których
   eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
   organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyj­
   ne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
   (Dz.U. nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz 377).
   8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic­
   twa z dnia 14.12.94 r. w sprawie warunków technicznych jakim
   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/95,
   poz.46 i nr 118, poz. 574, z 96 r. nr 45, poz. 200 oraz z 97 r. nr
   132, poz. 878).
   9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.98 r. w sprawie
   szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci
   elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu
   energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu
   sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych
   obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 135, poz. 881).
   10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3.12.98 r. w sprawie
   szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad
   rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z in­
   dywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. nr 153, poz. 1002).
   11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.05. 98 r. w sprawie
   szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprze­
   daży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw
   gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów
   uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ogra­
   niczeń (Dz.U. nr 60, poz. 387).
   12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.04.98 r. w sprawie
   wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów
   paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się
   wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem
   i dystybucją paliw gazowych (Dz.U. nr 53/98 poz. 332).
   13) Rozporządzenie Minstra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.09.97
   r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
   (Dz.U. nr 129/97 poz. 844).
   14) Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9.05.70 r.
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energety­
   cznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroener­
   getycznych (Dz.U. z 70 r. nr 14, poz.125iz74r. nr 12, poz. 72).
   15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.92
   r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
   obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92/92 i 102/95).
   16) Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz
   Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
   z dnia 13.05.80 r. w sprawie warunków technicznych jakim
   powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomie­szczeniach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych pożarem (Dz.U. nr 13/80).
   17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.08.98 r. w sprawie
   harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbior­
   ców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz.U.nr 107,
   poz. 671).
   18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.08.98 r. w sprawie
   szczegółowych zasad przeprowadzenia kontroli przez przedsię­
   biorstwa energetyczne oraz wzorów protokołu kontroli i upoważ­
   nień do przeprowadzania kontroli (Dz.U.nr 107, poz. 672).
   19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.08.98 r. w sprawie
   ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór energii
   elektrycznej (Dz.U. nr 118, poz. 761).
   20) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.03.98 r. w sprawie
   obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki ener­
   getycznej (Dz.U. nr 56, poz. 354).
   21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.05.98 r. w sprawie zakresu
   stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek
   organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji,
   Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojsko­
   wych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
   jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek
   organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwo­
   ści oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki
   paliwami i energia w tych jednostkach (Dz.U. nr 60, poz. 385).
   22) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra
   Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
   05.10.66 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
   odpowiadać urządzenia el.-en. w pomieszczeniach, strefach
   i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem (Dz.Bud.
   nr 17/66 i nr 10/69).
   23) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra
   Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.86 r. w sprawie
   ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji enegetycznych
   (M.P. nr 25, poz. 174)*'.
   24) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7.01.87 r.
   w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroener­
   getycznych (M.P. z 87 r. nr 25, poz. 200)*'.
   25) Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
   28.02.87 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elekt­
   rycznych urządzeń napędowych (M.P. z 87 r. nr 8, poz. 69)*'.
   26) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7.01.87 r.
   w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji baterii konden­
   satorów energetycznych do kompensacji mocy biernej (M.P.
   z 87 r. nr 3, poz. 25)*>.
   27) Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
   28.02.87 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji spawa­
   rek i zgrzewarek (M.P. z 87 r. nr 8, poz.70)*'.
   28) Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
   14.09.87 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urzą­
   dzeń do elektrolizy (M.P. z 87 r. nr 29, poz.229)*>.
   29) Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
   14.09.87 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urzą­
   dzeń oświetlenia elektrycznego (M.P. z 87 r. nr 29, poz.230)ł).
   30) Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
   2.10.87 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń
   elektrotermicznych (M.P. z 87 r. nr 30, poz. 236)*'.
   31) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7.07.87 r.
   w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądo­
   twórczych (M.P. z 87 r. nr 21, poz. 184)ł).
   32) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7.07.87 r.
   sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prosto­
   wnikowych i akumulatorowych (M.P. z 87 r. nr 21, poz. 185)**.
   33) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra
   Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 31.07.87 r. w sprawie
   szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń w ob­
   szarach zagrożonych wybuchem (M.P. 87 r. nr 24, poz. 194)**.
   34) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30.04.87 r.
   w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji prądnic syn­
   chronicznych (M.P. z 87 r. nr 15, poz. 134)*'.
   35) Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia
   14.09.87 r. w spawie szczegółowych zasad eksploatacji elektro­
   filtrów (M.P. z 87 r. nr 29, poz.228)*1.
   36) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.90 r. w sprawie
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
   elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
   (Dz.U. z 90 r. nr 81, poz. 473).
   37) Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut
   Energetyki, W-wa 1997 r.
   38) PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
   39) PN-86-92/E-05003 - Ochrona odgromowa obiektów budow­
   lanych
   40) PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
   41) Pr PN-IEC 364-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budow­
   lanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Dopusz­
   czalna obciążalność prądowa.
   42) PN-91/E-06160/10 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.
   Ogólne wymagania i badania.
   43) PN-90/E-93002 -Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych
   i podobnych.
   44) PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elekt­
   rycznych barwami lub cyframi
   45) PN-81/E-04070 - Transformatory. Metody badań.
   46) PN-89/E-05012 - Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór i in­
   stalowanie silników.
   47) PN-88/E-08400/10 - Narzędzia ręczne o napięciu elektrycznym.
   Badania kontrolne w czasie eksploatacji

   Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:
   1. J. Laskowski: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego, wyd.
   IV, W-wa 1996.
   2. T. Uczciwek: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona
   przeciwpożarowa w elektroenergetyce, W-wa 1998.
   3. A. Rogoń: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych
   (poradnik), wyd. II, W-wa 1996.
   4. Z. Gryżewski: Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach
   elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wyd.
   III, W-wa 1998.
   5. Z. Konopacki, Z. Gryżewski: Prace pomiarowo-kontrolne przy
   urządzeniach elektro-energetycznych o napięciu znamionowym
   wyższym od 1 kV, wyd. II, W-wa 1994.
   6. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, wyd. II,
   W-wa 1994.


   *> Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).

  www.4studio.net