Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Do pobraniaEnergia Elektryczna

Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik.

Opis obrazka

W = U * I * t = P * t

Zużycie energii elektrycznej w technice mierzone jest w kilowatogodzinach (kWh), Urządzeniem do pomiaru zużycia energii elektrycznej jest licznik energii elektrycznej.Właściwości energii elektrycznej:

 • łatwość: transportu, rozdziału, regulacji,

 • małe straty,

 • nie zanieczyszczanie środowiska,

 • wysoka sprawność przetwarzania w formy energii użytecznej,

  Największą wadą energii elektrycznej jest trudność jej przechowywania. Musi być ona wytwarzana i wykorzystywana natychmiast. Stosowane akumulatory są małopojemne, małowydajne oraz ciężkie, co automatycznie wyklucza je jako uniwersalny środek do magazynowania i transportowania większych ilości energii (do gromadzenia energii wykorzystuje się np. elektrownie szczytowo-pompowe).
 • Grupy tematyczne:
  1. Charakterystyka instalacji
  2. Napięcia
  3. Porażenie prądem elektrycznym
  4. Uziemienie
  5. Obwody elektryczne
  6. Oprzewodowanie
  7. Inne urządzenia
  Charakterystyka instalacji

  instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów.

  złącze instalacji elektrycznej - punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej.

  przewód neutralny (zerowy), symbol N - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej.

  temperatura otoczenia - temperatura powietrza lub innego czynnika otaczającego urządzenie elektryczne

  Napięcia

  napięcie znamionowe (instalacji) - napięcie na które instalacja elektryczna lub jej część została zaprojektowana (zbudowana).

  Uwaga: Przepięcia łączeniowe spowodowane przez działanie łączników i chwilowe napięcia podczas stanu nienormalnego i podczas zakłóceń w układzie zasilania, nie są brane pod uwagę.

  napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi w przypadku uszkodzenia izolacji.

  Uwaga:
  1. Umownie, termin ten jest używany tylko w związku z ochroną przed dotykiem pośrednim.
  2. W pewnych przypadkach na wartość napięcia dotykowego może mieć znaczny wpływ impedancja człowieka stykającego się z częściami jednocześnie dostępnymi.


  napięcie dotykowe spodziewane - najwyższe napięcie dotykowe przewidywane w instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji jest pomijalna.

  napięcie dotykowe bezpieczne (symbol UL) - najwyższa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego, która może się trwale utrzymywać w określonych warunkach otoczenia.


  Porażenie prądem elektrycznym

  część czynna - przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji wraz z przewodem neutralnym N lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN.

  Uwaga:
  Z terminu tego nie musi koniecznie wynikać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

  część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz może się znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia.

  Uwaga:
  Część przewodząca wyposażenia elektrycznego, która może się znaleźć pod napięciem tylko w przypadku uszkodzenia innej części przewodzącej dostępnej nie jest uważana za część przewodzącą dostępną.

  część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi. Częściami obcymi mogą być: metalowe części konstrukcyjne obiektów, metalowe instalacje gazowe, wodne itp. oraz przewodzące ściany, podłogi.

  porażenie prądem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia.

  dotyk bezpośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji. Za części dostępne uważa się: części przewodzące dostępne i obce oraz przewody ochronne.

  prąd rażeniowy - prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może powodować skutki patofizjologiczne.

  prąd upływowy (instalacji elektrycznej) - prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub innych części przewodzących obcych w warunkach normalnych.

  Uwaga:
  Prąd ten może zawierać składową pojemnościową, w tym również wynikającą z zastosowania kondensatorów.

  prąd różnicowy; prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu płynącego przez wszystkie części czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej.

  części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące, które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę.

  zasięg ręki - przestrzeń (obszar) zawarty między dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą może dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia środków pomocniczych.

  obudowa; osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony.

  przegroda; ogrodzenie - element zapewniający ochronę przed dotykiem bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych stron.

  bariera; przeszkoda - element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim, lecz nie chroniący przed dotykiem bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym.

  Uziemienie


  ziemia - przewodząca masa ziemi, której w każdym punkcie przyjmuje się umownie potencjał równy zeru.

  uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią).

  całkowita rezystancja uziemienia - rezystancja między głównym zaciskiem uziemiającym a ziemią.

  uziomy niezależne - uziomy umieszczone w takich odległościach od siebie, że maksymalny prąd mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę potencjału w innych uziomach.

  przewód ochronny (symbol PE) - przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:
  • dostępnej przewodzącej,
  • obcej przewodzącej,
  • głównej szyny (zacisku uziemiającego),
  • uziomu,
  • uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

  przewód ochronno-neutralny; przewód PEN - uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i neutralnego.

  przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem. Nieizolowane części przewodów, które umieszczone są w gruncie traktuje się jako część uziomu.

  główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

  połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów, przy czym wyróżnia się połączenia wyrównawcze główne, dodatkowe i połączenia nieuziemione.

  przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.


  Obwody elektryczne

  obwód (instalacji elektrycznej) - zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód elektryczny składa się z przewodów będących pod napięciem, przewodów ochronnych, urządzeń rozdzielczych i sterowniczych.

  obwód rozdzielczy; wewnętrzna linia zasilająca - w.l.z. (obiektu budowlanego) - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę)

  obwód odbiorczy; obwód końcowy (obiektu budowlanego) - obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

  prąd obliczeniowy (obwodu) - prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy,

  obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) - maksymalna wartość prądu, które może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu. Prąd ten oznacza się symbolem Iz.

  prąd przetężeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej. Dla przewodów, wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała.

  prąd przeciążeniowy (w obwodzie) - prąd przetężeniowy powstały w nieuszkodzonym obwodzie elektrycznym.

  prąd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą - poprzez impedancję o pomijalnej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały.

  prąd umowny zadziałania (urządzenia zabezpieczającego) -określona wartość prądu powodująca zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie zwanym czasem umownym zadziałaniem. W przypadku bezpieczników topikowych prąd ten określany jest jako prąd probierczy powodujący stopienie się wkładki bezpiecznikowej, w przypadku wyłączników określa się jako prąd zadziałania.

  wykrywanie (kontrola) przetężenia - działanie polegające na stwierdzeniu, że prąd płynący w obwodzie w ciągu określonego czasu przekracza założoną wartość.

  Oprzewodowanie

  oprzewodowanie - przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  Inne urządzenia

  urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystanie energii elektrycznej, są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.

  odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną,

  rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urządzenia, przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.

  urządzenia przenośne (przemieszczalne) - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkowania.

  urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego użytkowania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część tego urządzenia.

  urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.

  urządzenie stałe - urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu lub przymocowane w inny sposób.
  urządzenie klasy ochronności 0 - urządzenie, w którym ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona przez zastosowanie tylko izolacji roboczej

  urządzenie klasy ochronności 1 - urządzenie, w którym ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona przez zastosowanie oprócz ochrony podstawowej także zastosowania ochrony dodatkowej.

  urządzenie klasy ochronności II - urządzenie, w którym ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona przez zastosowanie izolacji podwójnej albo wzmocnionej,

  urządzenie klasy ochronności III - urządzenie, w którym ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona przez zastosowanie napięć bezpiecznych.


    www.4studio.net